Bunar ili zdenac koji život znači

HRVATSKA

Voda je od davnina bila bitna stavka u životu čovjeku i društvu. Za vodu se ratovalo oko vode, se sastajalo i veselo. Kao i danas u društvu je uvijek postojala podjela na bogati stalež i sirotinju. U davna vremena voda je bila čimbenik koji je dijelio društvo na bogate i siromašne. Bogatiji i imućniji su u ta vrimena dali da im se naprave bunari ili zdenci a siromašni sloj naroda je bio osuđen na izvor vodu koja je ponekad bila i kilometrima daleko. Pješačilo se i prebacivali u drvenim posudama s izvora na zapregama i životinjama, magarcima i konjima, a nije bilo ništa neobično drvene posude prenositi na sebi. S civilizacijskim napretkom i siromašniji sloj stanovništva počeo s iskopavanjem i izradom bunara i tako sebi osiguravao pitku vodu na kućnom pragu.
Danas kada možemo kazati da je voda cjevovodima, praktično, došla do svakog kućnog praga vidimo da bunari i zdenci u većini slučajeva izgledaju zapušteno iako mnogi još uvijek taj vid vodoopskrbe ne zanemaruje već svoje bunare još uvijek održavaju i koliko toliko drže funkcionalnim.
Nažalost zdenci ili bunari dijele sudbinu cjelokupnog stanovništva, posebno se to odnosi na selo i seoske bunare koje zub vremena nagriza, urušavaju se i nestaju kao i cijela sela.