Omiška Dinara i Poljičke planine

Objave
 

Omiška Dinara (katkad i samo: Dinara) nalazi se istočno od Omiša. Dinara je prirodni nastavak Poljičke planine u jugoistočnom smjeru i spoj prema Biokovu. Dugačka je oko 15 km. Sa zapadne i sjeverne strane omeđuje ju rijeka Cetina. Na istoku se povezuje s Omiškom Rogoznicom.